Referenties

RWZI Leidsche Rijn

Omschrijving Project

 • Uitbreiding van de RWZI Leidsche Rijn n.a.v. het opheffen van RWZI Maarssenbroek en RWZI Maarssen
 • Verwijdering van onopgeloste stoffen uit influent
 • Ontwatering van afgevangen onopgeloste stoffen
 • Meerjarig onderhoud

Kentallen

 • Verwijderingsrendement van 30%
 • Ontwatering tot 25% droge stof
 • Capaciteit: 1850m^3/h influent
 • 2.3 ton/dag onopgeloste stoffen

Uitvoering en Techniek

 • Twee Huber® trommelzeven, modulair opgesteld
 • Twee zeefbochten, twee persen en afvoerschroeven (ontwateringsinstallatie)
 • Containeropstelling met drie Dutch Spiral ® containers t.b.v. opslag en afvoer ontwaterd slib
 • Een nieuw gebouw voor de complete installatie
 • Compleet geïntegreerd in bestaande influent voorbehandeling

Bijzonderheden

 • Nieuwe toepassing van trommelzeven
 • Potentiële terugwinning van cellulose
 • Hoge beschikbaarheid
 • Gegund op Beste Prijs Kwaliteits Verhouding

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Oplevering
Q2, 2020

Opdrachtsom
EUR 2.3 miljoen

RWZI Dodewaard

Omschrijving Project

 • Uitbreiding en nieuwbouw van RWZI Dodewaard voor het centraal zuiveren van afvalwater uit de kernen Dodewaard, Valburg, Zetten, Lienden en Eck en Wiel
 • Nieuwe zuivering gerealiseerd op basis van Nereda® technologie
 • Volledig energieneutraal ontwerp

Kentallen

 • Capaciteit 70.000 inwoners equivalenten
 • Hydraulaische capaciteit 794 m3/uur
 • RWA/DWA = 3,44
 • Zonnepark met capaciteit 1.200.000 kWh/jaar (gemiddelde productie)

Uitvoering en Techniek

 • Nieuw ontvangstwerk met fijnroosters (6mm perforatie), zandvang (goot) en Nereda® influent pompen
 • DWA buffer geconstrueerd in bestaande AT
 • RWA buffer geconstrueerd in bestaande NBT
 • Drie nieuwe Nereda® reactoren (2.750 m3 elk) inclusief Nereda® internals en beluchtingsysteem
 • Korrelslibbuffers incl. internals
 • Luchtbehandelingsinstallatie en FeCI3 doseerinstallatie
 • Gravitaire slibindikker met slibruimer
 • Alle bouwkundige- en civieltechnische werkzaamheden
 • Alle mechanische werkzaamheden
 • Alle elektrotechnische en automatiseringswerkzaamheden
 • Levering van Nereda® entslib en opstart

Bijzonderheden

 • Dit wordt de 10e Nereda® zuivering in Nederland
 • Best Value Aanbesteding met kwaliteit leidende score

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland

Oplevering
Q2, 2021

Opdrachtsom
EUR 15.400.000

RWZI Di An, Vietnam

Omschrijving Project

 • Realisatie van een nieuw afvalwater inzamel en behandel systeem, inclusief een nieuwe Afvalwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 15,000m3 / dag
 • Ontwerp rwzi is afgestemd op uitbreiding naar dubbele capaciteit (30,000 m3 / dag)

Kentallen

 • Inzameling en behandeling van huishoudelijk en industrieel afvalwater
 • Processtappen: Roostergoed verwijdering /Influent pompen / Zand – vet verwijdering / Biologische behandeling door SBR / UV desinfectie / Gravitaire slibindikking en ontwatering (centrifuge) / Geurbehandeling met biofilters
 • Effluent prestaties (BOD/COD/SS, etc.) in overeenstemming met QCVN14:2008/BTNMT (A)

Uitvoering en Techniek

 • VO, DO en UO, inclusief ontwerp voor procesbesturing van de RWZI
 • Topografisch en geotechnisch onderzoek voor het rioleringsnetwerk en voor de RWZI
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten ten behoeve van bouwrealisatie
 • Inkoop en levering van alle belangrijke M/E/PA apparatuur voor zowel de RWZI als voor het rioleringsnetwerk
 • Technologische kennis overdracht
 • Training
 • Begeleiding en supervisie tijdens elektrotechnische installatiewerkzaamheden, inclusief automatisering
 • Opstart en inbedrijfname

Bijzonderheden

 • Dit project wordt financieel ondersteund door de Nederlandse overheid (ORIO)
 • Voor dit project is het Nederlandse - Vietnamese consortium 'ELIQUO - VEEC' opgericht

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Oplevering
Gepland Q1 2019

Opdrachtsom
EUR 3.86 miljoen

RWZI Limmel

Omschrijving Project

 • VO, DO en UO
 • Leveren en plaatsen WKK installatie
 • Leveren en plaatsen biogasreinigingsinstallatie
 • Leveren van nieuwe gascompressoren
 • Amoveren bestaande WKK installatie
 • Onderhouds (prestatie) contract voor 10 jaar onderhoud (en exploitatie) WKK
 • Beperkte aanpassingen aan verdeler

Kentallen

 • WKK installatie 360kWe en 353kWth
 • Biogasvoorbehandeling 150Nm3/uur

Uitvoering en Techniek

 • WKK en Biogasreinigingsinstallatie volgens Verdygo principe
 • WKK unit voldoet aan emissienormen (NOx en SO2) volgens Activiteitenbesluit Milieubeheer 2017
 • 2G WKK unit met Liebherr gasmotor
 • Gasdroger en –voorverwarming
 • Gasbooster
 • Actiefkoolfilter voor siloxanenverwijdering en restontzwaveling (o.b.v. dubbelfunctie actief kool)
 • Autonome besturingsinstallatie met lokale bedieninterface
 • Gaskwaliteitsmeting CH4, CO2, H2S en O2

Bijzonderheden

 • Project valt onder de ‘Raamovereenkomst Multidisciplinaire realisatieprojecten’
 • Tijdwinst door het afsluiten van bouwteamovereenkomst. Hierdoor zal de nieuwe installatie bijna 4 maanden eerder groene stroom gaan opwekken en wordt er aan de scherpste emissie-eisen voldaan.

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschapsbedrijf Limburg

Oplevering
Gepland Q3 2019

Opdrachtsom
EUR 1.18 miljoen

RWZI's Lemmer, Warns, Vlieland en Terschelling

Omschrijving Project

 • Voor 4 rwzi's het ontwerpen, uitvoeren en bedrijfsklaar opleveren van chemicaliën dosseer- en geurbehandelingsinstallaties
 • Realiseren van aanverwante civiele en bouwkundige werken
 • Onderhoud

Kentallen

 • GVK opslagtank netto 24m3 (Terschelling + Vlieland)
 • HDPE opslagtank netto 24m3 (Warns + Lemmer)
 • GVK Lavafilter 1400 m3/h (Lemmer + Vlieland)
 • Roostergoed- en zandcontainer 24m3 (Vlieland)

Uitvoering en Techniek

 • Installeren van een tijdelijke chemicaliëndoseerinstallatie met IBC
 • Plaatsen van de bovengrondse chemicaliënopslagtank voor oplossingen van Fe- of AI-zouten met vulkast, doseerinstallatie en veiligheidsvoorzieningen
 • Aanleggen van fundatie voor opslagtank en fundatie voor lavatoren met bijbehorende grondverbetering, rooi- en egalisatiewerkzaamheden
 • Plaatsen van een lavafilter ter vervanging van bestaande biobed (Lemmer en Vlieland)
 • Reinigen en slopen van bestaande chemicaliën doseerinstallatie
 • Het uitdetailleren, leveren en installeren van een roostergoed-zandcontainer met alle bijbehorende delen en voorzieningen (Vlieland)

Bijzonderheden

 • Project is uitgevoerd door de combinatie ELIQUO-Van Hattum en Blankevoort
 • Gunning van het project heeft plaatsgevonden op basis van de beste prijs / kwaliteitsverhouding
 • Twee van de vier projectlocaties bevonden zich op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling, wat gezorgd heeft voor een logistieke uitdaging

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Wetterskip Fryslân

Oplevering
Q3 2018

Opdrachtsom
EUR 1.5 miljoen

 

RWZI Walcheren

Omschrijving Project

 • Design & Construct (UAV-gc)
 • Procestechnologisch ontwerp Anammox® deelstroombehandeling
 • Definitief- en Uitvoeringsontwerp
 • Uitvoering civieltechnische- en bouwkundige werken
 • Uitvoering W werken
 • Opstart & inbedrijfname
 • Prestatiegarantie
 • Onderhoud (1 jaar)

Kentallen

 • WKK systeem 2 x 330 kWe
 • Biogasreiniging 250 Nm3/uur
 • Nox emissie < 340 mg
 • Anammox® deelstroombehandeling 238 kg N/dag

Uitvoering en Techniek

 • Modernisering bestaande componenten sliblijn (pompen, appendages)
 • Aanpassing eindontwatering en nieuwe PE installatie
 • Biogas reinigingsinstallatie 250 Nm3/uur voor verwijdering van H2S en siloxanen
 • WKK installatie o.b.v. een Senergie 330 modules met Liebherr gasmotoren
 • Gasketel en nieuwe warmteverdeler
 • Biogasreining voor verwijdering van H2S en siloxanen (biologische ontzwaveling met nageschakelde aktiefkoolfilters)
 • Anammox® deelstroom behandeling
 • Gecontroleerde struviet precipitatie o.b.v. B-Phos concept

Bijzonderheden

 • Percelen 1 (deelstroombehandeling) en perceel 2 (sliblijn) werden beide aan ELIQUO gegund op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding
 • Project uitgevoerd als Hoofdaannemer met coördinatieplicht naar andere perceelhouders
 • Ontzwaveling van biogas op basis van biologisch principe

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Scheldestromen

Oplevering
Gepland Q3 2018

Opdrachtsom
EUR 4.4 miljoen

WKC

WKC RWZI Franeker

Omschrijving Project

 • Ontwerpen, uitvoeren en bedrijfsklaar opleveren van een nieuwe WKC installatie
 • Bestaande uit een gasmotorinstallatie, CV ketel, biogasvoorbehandelings-installatie voor H2S en siloxanenverwijdering
 • Vervanging/aanpassing van elektrotechnische- en besturingstechnische installaties
 • Realiseren van aanverwante civiele en bouwkundige werken

Kentallen

 • WKK installatie 155kWe en 165kWth
 • Biogasvoorbehandeling 70Nm3/uur
 • CV ketel 140kW

Uitvoering en Techniek

 • F.U.N.K.E. Senergie 155kWe WKK unit met Liebherr 944 gasmotor
 • Ontzwaveling en siloxanenverwijdering 70Nm3/uur
 • Gasdroger en voorverwarming
 • Gasbooster
 • Autonome besturingsinstallatie met lokale bedieninterface
 • Gaskwaliteitsmeting CH4, CO2, H2S en O2
 • Buderus CV ketel 140kW geschikt voor biogas en aardgas

Bijzonderheden

 • Opdrachtgever heeft ELIQUO voor kwaliteit en communicatie beoordeeld met een rapportcijfer 8

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Wetterskip Fryslân

Oplevering
Oktober 2017

Opdrachtsom
EUR 390,790

Aanpassing Sliblijn

Aanpassing sliblijn RWZI Drachten

Omschrijving Project

 • Design & Construct (UAV-gc)
 • Procestechnologisch ontwerp
 • Definitief- en Uitvoeringsontwerp C/W/E/PA
 • Uitvoering civieltechnische- en bouwkundige werken
 • Uitvoering W/E/PA werken
 • Opstart & inbedrijfname
 • Prestatiegarantie
 • Onderhoud (1 jaar)

Kentallen

 • WKK systeem 205 kWe
 • Biogasreiniging 100 Nm3/uur
 • Nox emissie < 340 mg
 • Verwerking van 2.100 ton droge stof (slib) per jaar
 • Verhouding Primair / Secundair slib = 42 / 58 %

Uitvoering en Techniek

 • Primair slib pompstation en toevoer aan slibgisting
 • Indikking van surplus slib door bandindikkers met PE dosering en ingedikt slib pompinstallatie
 • Biogas reinigingsinstallatie 100 Nm3/uur voor verwijdering van H2S en siloxanen
 • WKK installatie o.b.v. een Senergie 205 module met Liebherr gasmotor
 • Biogaskwaliteitsmeting o.b.v. CH4, CO2, H2S en O2
 • Besturingskasten en energieverdeling, inclusief aansluiting op bestaand SCADA systeem

Bijzonderheden

 • Gunning op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding
 • Bij oplevering is de rwzi voor 70% energie zelfvoorzienend gebleken
 • Project uitgevoerd als Hoofdaannemer

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Wetterskip Fryslân

Oplevering
September 2017

Opdrachtsom
EUR 1.5 miljoen

Omzet.Amersfoort

Realisatie energie- & grondstoffenfabriek

Omschrijving Project

 • Design & Construct (UAV-gc)
 • Combinatie van thermische druk hydrolyse (LYSOTHERM®), fosfaatterugwinning (Pearl®) en stikstofbehandeling (Demon®)

Kentallen

 • Centrale slibverwerking 12.255 ton ds/jaar voor 300.000 i.e.
 • Productie 11 miljoen kWh elektriciteit
 • Productie 900 ton/jaar Crystal Green® kunstmest incl. meerjarige afname

Uitvoering en Techniek

 • Indikking primair- en spuislib (bandindikkers)
 • WASSTRIP® proces voor fosfaatstrippen
 • Slibconcentratie voor vergisting (12% ds) met gemodificeerde zeefbandpersen
 • LYSOTHERM® thermische drukhydrolyse
 • WKK installatie 3 x 500kWe / 550 kWth
 • PEARL® fosfaatinstallatie met CRYSTAL GREEN® kunstmest productie
 • Modificatie Demon® stikstofverwijdering
 • Complete mechanisische, elektro- en besturingstechnische installaties
 • Inclusief civiele en bouwkundige werkzaamheden

Bijzonderheden

 • Het geproduceerde overschot van 2 miljoen kWh is voldoende om 600 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Oplevering
December 2017

Opdrachtsom
EURO 11.2 miljoen

Demon® rwzi Ega, Denmarken

Demon® technologie voor stikstofverwijdering

Omschrijving Project

 • Demon® technologie voor stikstofverwijdering
 • Rejectiewaterbehandeling slibontwatering
 • Ontwerp, levering en montage werktuigbouwkundige installatie
 • Ontwerp van besturingstechnische onderdelen (procesregeling)
 • Co-ontwerp (met opdrachtgever) van civiele en elektrotechnische installaties
 • Assistentie voor inbedrijfstelling

Kentallen

 • Aanvoerdebiet 250 m3/d
 • NH4-N vracht 250 kg/d
 • NH4-N verwijdering 85%

Uitvoering en Techniek

 • Demon® reactor 450m3 continue bedrijf
 • Geïntegreerde gravitaire retourslibindikker
 • Beluchtingsschotels met uitneembare frames
 • Centraatpomp
 • Retour en surplus slib pompen
 • Toebehorende instrumentatie voor pompen en afsluiters
 • RVS en kunststof leidingwerk
 • Online procesmonitoring voor HNO2/O2/NH4/pH/SS

Bijzonderheden

 • Uitneembare beluchting frames
 • Volledig automatische bediening

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Envidan A/S, Denemarken

Oplevering
Okt. 2016

Opdrachtsom
EUR 650,000

Slibdrooginstallatie RWZI Ede

Autonoom werkende installatie voor het drogen van ontwaterd zuiveringsslib

Omschrijving Project

 • Autonoom werkende installatie voor drogen van ontwaterd zuiveringsslib
 • Ontwerp, realisatie, opstart en inbedrijfname, inclusief 16.000 uur integrale onderhoudsverplichting
 • Het concept is gebaseerd op Eliquo's ELODRY® techniek voor lage temperatuur slibdroging

Kentallen

 • Productiecapaciteit is 1.000 ton / jaar gedroogd zuiveringsslib
 • ELODRY® lage temperatuur slibdroging module 1 x NT16
 • Verwerking van 23 - 25 % voor ontwaterd zuiveringsslib
 • Productieprestatie is > 90 % ds
 • Maximale verdampingscapaciteit is 440 kg H2O / h

Uitvoering en Techniek

 • Integraal ontwerp en realisatie van civiele, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en besturingstechnische disciplines
 • Lage temperatuur banddroging inclusief luchtbehandeling o.b.v. 1-traps chemische wassing en aansluiting op een bestaand biobed
 • Schroeftransporteurs voor aanvoer en verdeling van ontwaterd zuiveringsslib
 • Schroeftransporteurs voor afvoer van gedroogd zuiveringsslib naar de opslagfaciliteit
 • Opslagfaciliteit bestaande uit automatische vullende containeropsteling (2-containers)
 • Alle warmte benodigd voor het droogproces uitgevoerd met een op biogas gestookte CV installatie en heet water circuits met warmte terugwinning (recuperatie)
 • Inclusief alle ATEX veiligheidsvoorzieningen
 • Uitvoering van alle civiele werken en in de grond gelegd leidingwerk
 • Plaatsing, instalaltie en aansluiting van de geprefabriceerde installatie, inclusief alle lokale W en E+PA werkzaamheden
 • Opstart, inbedrijfname en doorlopende procesoptimalisaties

Bijzonderheden

 • De installatie is volledig modulair opgebouwd en geprefabriceerd o.b.v. 40 ft containerbehuizingen
 • Integrale onderhoudsverplichting voor 16.000 bedrijfsuren na ingebruikname
 • Project is uitgevoerd onder de condities van UAV-GC-2005

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Oplevering
Okt. 2016

Opdrachtsom
EUR 872.290

Optimalisatie Biogasbenutting

RWZI Emmen

Omschrijving Project

 • Design & Construct (UAV-gc)
 • WKK installatie met rookgasreiniging
 • Biogasvoorbehandeling
 • Energieverdeelinrichting
 • 1+5 jaar (24/7) onderhouds- en storingscontract

Kentallen

 • WKK installatie 500kWe en 550kWth
 • Biogasvoorbehandeling 250Nm3/uur
 • Biogasvoorbehandeling 250Nm3/uur
 • DeNOx systeem
 • Energieverdeler 1600A

Uitvoering en Techniek

 • Senergie 500 WKK unit met Liebherr 9512 gasmotor
 • Biologische ontzwaveling 250Nm3/uur 1000ppm - 100 ppm H2S
 • Gasdroger en - voorverwarming
 • Gasbooster
 • Actiefkoolfilter voor siloxanenverwijdering en restonzwaveling (o.b.v. dubbelfunctie actief kool)
 • Autonome besturingsinstallatie met lokale bedieninterface
 • Gaskwaliteitsmeting CH4, CO2, H2S en O2

Bijzonderheden

 • Best Value Procurement Aanbesteding met kwaliteit leidende score

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen

Oplevering
December 2014

Opdrachtsom
EUR 1.1 miljoen

Slibontvangstvoorziening Mierlo

RWZI Tilburg

Omschrijving Project

 • Ontwerp en Levering
 • Ontvangststation ontwaterd slib
 • Cambi voedingspompen
 • Slibvoorverwarmer met CIP
 • Montage in eigen beheer opdrachtgever

Kentallen

 • Ontvangst ontwaterd slib 20-25% DS
 • Mengen van slibstromen op 16,5% DS (invoerspec. Cambi)

Uitvoering en Techniek

 • Ontvangstbunker met uithaalschroeven
 • Opvoerschroeven naar slibsilo's
 • Slibsilo's 2 x 585m3 met schuifbodem en uitdraaisysteem
 • Cambi voedingspompen met inline mengsysteem voor overlige slibben
 • Slibverwarmer voor toevoeren van warm mengslib
 • CIP reinigingsinstallatie
 • Leidingwerk en appendages

Bijzonderheden

 • Dit project maakt onderdeel uit van de realisatie van de Energiefabriek Tilburg

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Heijmans Civiel B.V., Rosmalen

Oplevering
Oktober 2014

Opdrachtsom
EUR 1.3 miljoen

Vervangen WKK's

RWZI's Hengelo en Enschede

Omschrijving Project

 • Turn-key realisatie
 • WKK installatie met rookgasreiniging
 • Biogasvoorbehandeling
 • 24/7 Onderhouds- en storingscontract

Kentallen

 • WKK installatie 500kWe en 550kWth
 • Biogasvoorbehandeling 250Nm3/uur
 • DeNOx systeem

Uitvoering en Techniek

 • Senergie 500 WKK unit met Liebherr 9512 gasmotor
 • Ontzwaveling en siloxanenverwijdering 250Nm3/uur
 • Gasdroger en -voorverwarming
 • Gasbooster
 • Autonome besturingsinstallatie met lokale bedieninterface
 • Gaskwaliteitsmeting CH4, CO2, H2S en O2

Bijzonderheden

 • Plaatsing van de eerste 2 Senergie 500WKK eenheden in Nederland

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen

Oplevering
Augustus 2013

Opdrachtsom
1,3 Mio €

Struvietinstallatie

WWTP Amsterdam - West

Omschrijving Project

 • Design & Construct (UAV-gc)
 • Airprex® Struvietinstallatie
 • Productie van MAP
 • Industriële uitvoering
 • Besturing en visualisatie

Kentallen

 • Slibbehandeling 1.700.000 i.e.
 • Doorzet uitgegist bio-P slib 70 - 120 m3/uur
 • Verwijdering orthofosfaat 95%
 • Verbetering ontwatering 3-4% ds
 • Reductie PE verbruik ca. 4g actief PE/kg DS
 • Productie herbruikbaar MAP product (Fosvaatje)

Uitvoering en Techniek

 • Airprex® technologie, 500m3 en 2x 220m3 reactoren
 • Grove bellenbeluchting
 • MgCl2 opslag (2x50m3) en doseerinstallatie
 • MAP wassing en opslag
 • Redundante luchtafzuiging (EX)
 • Pompen, leidingwerk en appendages
 • Complete elektrotechnische installatie
 • Autonome besturing (Package Unit) en visualisatie

Bijzonderheden

 • Drie reactoren in complexe logistieke operatie in één dag geplaatst

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waternet, Amsterdam

Oplevering
December 2013

Opdrachtsom
EUR 1.8 miljoen

Demon® deelstroombehandeling

RWZI Echten

Omschrijving Project

 • Rejectiewaterbehandeling slibontwatering
 • Ontwerp, levering en montage werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties
 • Besturing en procesautomatisering
 • Demon® technologie voor stikstofverwijdering

Kentallen

 • Stikstofvracht 112 ton N/jaar, 320 kg N.dag
 • Concentratie Nkj 800 - 1500 mg/l
 • Aanvoerdebiet max. 70 m3/uur
 • Verwijderingsrendement >80%

Uitvoering en Techniek

 • Gecombineerde voedingsbuffer 600m3 en nabuffer 400m3
 • Demon® reactor 450m3
 • Plaatbeluchting (Messner) en blowers
 • Pompen en mixers
 • RVS- en kunststof leidingwerk
 • Elektrotechnische installatie en Besturingsinstallatie
 • Proces instrumentatie incl. analysemetingen

Bijzonderheden

 • Op RWZI Echten wordt slib thermofiel-mesofiel vergist, behandeld met een Airprex® reactor en daarna ontwaterd met een kamerfilterpers

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Sweco / Waterschap Reest en Wieden

Oplevering
Juli 2013

Opdrachtsom
EUR 356,000