Eliquo voorop in aanpak microverontreinigingen

ELIQUO tekende op 28 februari een contract met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor het ontwerp en de realisatie van een nieuwe proeffabriek voor het verwijderen van medicijnresten uit stedelijk afvalwater. Op de rioolwaterzuivering van Wervershoof wordt  de eerste Nederlandse installatie op praktijkschaal gerealiseerd, die ozon gebruikt om ook de medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen.

Waterkwaliteit

De kwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren staat onder druk. Omdat schoon water van groot belang is voor natuur en mens, staat het verbeteren hiervan hoog op de bestuurlijke agenda’s. Door toenemend medicijngebruik komen er steeds meer medicijnresten met het rioolwater terecht op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Deze installaties zijn echter nog niet uitgerust met processen voor het verwijderen van deze medicijnresten. De medicijnresten spoelen dus door de zuiveringsinstallatie heen en komen zo in het oppervlaktewater terecht. Er moeten dus belangrijke stappen gezet gaan worden om de nationale waterkwaliteit voor de toekomst veilig te stellen.

Ketenaanpak

In Nederland is er een ketenaanpak “medicijnresten uit water” ontwikkeld. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt hiervoor samen met o.a. de Unie van Waterschappen. Binnen dit programma wordt er veel onderzoek gedaan naar het toepassen van nieuwe zuiveringstechnieken op praktijkschaal, om daarmee in de toekomst de medicijnresten uit het rioolwater te verwijderen. Daarnaast draagt het Ministerie financieel bij aan demonstratie installaties onder het motto “lerend implementeren”. HHNK realiseert met het project Ge(O)zond Water een eerste belangrijke praktijkinstallatie waarmee een belangrijke stap wordt gezet naar de toekomstige aanpassingen van de Nederlandse RWZI’s.

Ozon

Het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN en HHNK onderzoeken sinds 2016 het gebruik van ozon voor de verwijdering van medicijnresten uit door RWZI’s behandelde afvalwater. De eerste resultaten uit het onderzoek waren positief en nu wordt er op de RWZI Wervershoof een proeffabriek op praktijkschaal gebouwd. Hiermee gaat er langjarig onderzoek gedaan worden naar de representatieve toepassing van de nieuwe zuiveringstechniek. HHNK stelt hiermee vast of het gebruik van ozon een verstandig besluit is voor de noodzakelijke toekomstige aanpassingen aan haar zuiveringsinstallaties voor de verwijdering van medicijnresten.

Samenwerking in bouwteam

Bij een gehouden aanbesteding beoordeelde HHNK het plan van aanpak van ELIQUO als beste. Voor de samenwerking koos HHNK de z.g. “Bouwteamformule”. Hierbij werken HHNK en ELIQUO eerst samen het ontwerp voor de nieuwe installatie uit, waarbij HHNK kan haar eigen opgedane kennis en ervaring direct kan inbrengen. Na afronding van het ontwerp en vaststellen van de definitieve begroting zal ELIQUO de nieuwe installatie ook gaan bouwen. Mogelijke risico’s worden op voorhand benoemd en de effecten daarvan worden ondergebracht in een gezamenlijke financiële risicovoorziening, de risico-pot. HHNK en ELIQUO staan daarbij samen aan de lat om de risico’s van het project maximaal te beheersen.

Planning

Op dit moment wordt er door HHNK en ELIQUO hard gewerkt aan het ontwerp. Het ontwerp zal naar verwachting in mei worden afgerond. Na goedkeuring door het bestuur van HHNK van de geraamde bouw- en exploitatie kosten, zal er in augustus begonnen worden met de realisatie op de RWZI Wervershoof. De nieuwe installatie zal medio 2021 in bedrijf genomen worden.

Overzicht

Meer informatie?

Tel. +31(0)342-744100