Informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Deze website maakt gebruikt van zogenaamde cookies. Deze zijn nodig voor het functioneren van de website en helpen in het analyseren van het gebruik van de website.

Bij het klikken op "OK", verklaart u in te stemmen met het gebruik van alle cookies gebasseerd op onze privacyverklaring. U kunt op elk moment uw instemming intrekken of wijzigen binnen onze privacyverklaring. Door het klikken op “Aanpassen", kunt u een selectie maken.

Hieronder kunt u een keuze maken met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Functionele cookies
Voor het continu verbeteren van onze website maken we gebruik van de service ´Google Analytics´. Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan deze website worden opgeslagen op uw computer, welke ons in de gelegenheid stellen het gebruik van de website door u te analyseren. Meer informatie kan worden gevonden in onze privacyverklaring. Hier kunt u ook op ieder moment het gebruik van cookies aanpassen.

ELIQUO op stoom binnen raamcontract WBL

Op 8 februari 2018 tekende ELIQUO samen met de bedrijven TBI Mobilis / Croon Wolter & Dros en Engie Services voor een meerjarige samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). De drie bedrijven gaan minimaal 4 jaar samenwerken met WBL voor de realisatie van multidisciplinaire projecten uit het meerjarenplan. Uitbreiding en modernisering van bestaande RWZI’s en diverse initiatieven voor duurzame verwerking van zuiveringsslib staan op het programma. Binnen de Nederlandse waterschapssector is de gekozen samenwerkingsvorm nieuw.

WBL ervaart bij de uitvoering van haar projecten vaak een stroeve samenwerking, conflicten en teruglopend aantal geïnteresseerden bij aanbestedingen. Grote discrepantie tussen de gewenste - en gerealiseerde producten leidt daarbij tot hoge inspanningen om projecten tot een goed einde te brengen. Marktpartijen zoals ELIQUO ervaren bovenmatige inspanning om aan aanbestedingen deel te nemen en projecten hebben vaak een onevenwichtige risicoverdeling. Meer complexe - en innovatieve projecten staan daarbij vaak onder hoge financiële druk. Met de nieuwe samenwerkingsvorm – het raamcontract – werken WBL en de marktpartijen actief samen aan een gezonde bouwkolom, waarin risico’s evenwichtiger worden verdeeld en er een eerlijk verdienmodel voor alle partijen in de keten ontstaat. Dit sluit volledig aan op het visiedocument “De waterschapsmarkt van de toekomst”, opgesteld door de Unie van Waterschappen en marktpartijen.

ELIQUO heeft na de start direct het project “Slibvergisting Hoensbroek” opgepakt, waarbij onderzocht is of een nieuwe slibverwerking op deze RWZI kan bijdragen aan de milieu- en beleidsdoelstellingen van WBL. Op dit moment worden de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt om een verantwoorde investeringsafweging te maken. Op de RWZI Limmel (Maastricht) ging ELIQUO direct aan de slag met de noodzakelijke vervanging van de bestaande gasmotor installatie. Hiervoor werd een Bouwteamovereenkomst gesloten, die zal leiden tot het sneller gereedkomen van het project dan wanneer de traditionele manier van voorbereiden en aanbesteden gevolgd zou worden. Door deze tijdwinst zal de nieuwe installatie bijna 4 maanden eerder groene stroom gaan opwekken en wordt er aan de scherpste emissie-eisen voldaan.

Ook is ELIQUO gestart met een business case studie naar de toekomstige eindverwerking van zuiveringsslib. Kosten van slibeindverwerking voor Waterschappen zullen naar verwachting de komende tijd verder stijgen vanwege krapte op de markt voor slibeindverwerking. Ook speelt de op stapel staande afvalstoffenbelasting voor zuiveringsslib hierbij een belangrijke rol. WBL ziet zich dan ook genoodzaakt om voor te sorteren op een toekomstbestendige verwerking van zuiveringsslib, zodat stijgende kosten minimaal aan burgers doorberekend hoeven te worden. De business case behelst het drogen van zuiveringsslib met restwarmte van de RWZI’s op basis van inzet van de EloDry® slibdroger. WBL en ELIQUO werken hier vanaf de initiatieffase samen zodat er snel doorgepakt kan worden wanneer de business case haalbaar blijkt.

Na 8 maanden concludeert ELIQUO dat de nieuwe samenwerkingsvorm met WBL veel potentie heeft. Partijen werken dagelijks samen waardoor inzichten en kennis worden gedeeld en er snel wederzijds begrip voor elkaars belangen ontstaat. Hierdoor worden de gesprekken over risico’s en kansen in een vroeg stadium gevoerd. Risico’s worden hierdoor gereduceerd, kansen beter benut en resterende risico’s worden daar belegd waar ze het best kunnen worden beheerst.  Goede ideeën worden op deze wijze  veel sneller doorontwikkeld naar concrete projecten en wordt er vanaf dag één geïnvesteerd in kennisopbouw bij mensen en betrokken organisaties.

Overzicht

Meer informatie?

Tel. +31(0)342-744100