ELOVAC®-P

ELOVAC®-P is een compacte, op een skid gemonteerde, vacuüm ontgassing voor vergist slib met gelijktijdige precipitatie van fosfaat. Dit verbetert de ontwatering en vermindert de terugvoer van fosfaat uit het rejectiewater van de slibontwatering naar de waterlijn. Deze technologie is met name geschikt voor anaerobe vergistingsinstallaties met struvietproblemen en waar gezocht wordt naar verbetermogelijkheden voor de ontwatering en de vermindering van polymeergebruik.

UNIEKE VOORDELEN

Verbetering ontwatering

Een hoog fosfaatgehalte in vergist slib, bijvoorbeeld in rwzi’s met bio-P, vergroot de waterbindende capaciteit van EPS en eiwitten. Het precipiteren van opgelost fosfaat vermindert de waterbindende capaciteit en vergroot de ontwaterbaarheid van vergist slib. Monsters van vergist slib van rwzi Lingen (DE) vóór en ná de implementatie van ELOVAC®-P zijn onderzocht. De TR(A) waarde, een maat voor de ontwaterbaarheid van zuiveringsslib, liet een duidelijke verbetering van de ontwaterbaarheid zien met meer dan 5%-punten. Op basis van deze resultaten, kan er een kostenbesparing van 20% op de slibverwerkingskosten worden toegeschreven enkel aan ELOVAC-P vacuüm ontgassing met precipitatie van fosfaat.

Tegengaan van struvietaanslag

Vacuüm ontgassing van vergist slib verhoogt de pH en door de toevoeging van magnesiumchloride vindt de gecontroleerde struviet precipitatie in de ELOVAC®-P reactor plaats zonder doorgroei of afscheiding van struviet deeltjes. De struviet deeltjes blijven klein (vergelijkbaar met zeer fijne zandkorrels) en blijven niet aan leidingen, tanks of ontwateringsapparatuur plakken. Omdat de pH-verhoging beperkt is (pH < 8) is het risico op vorming van struviet stroomafwaarts sterk verlaagd.

Compact en eenvoudig te installeren systeem

Vergeleken met conventionele technologieën, hanteert ELOVAC®-P een bijzondere benadering betreffende de precipitatie van fosfaat: vermijd aangroeien en afscheiding van struviet deeltjes. Dit levert een aantal unieke voordelen op: een zeer klein reactor volume (circa 50 maal kleiner dan conventionele technologieën) omdat de benodigde verblijftijd voor de chemische reactie plaats vindt in seconden in plaats van uren. Tevens wordt slijtage van ontwateringsapparatuur voorkomen door de afwezigheid van schurende struviet deeltjes.

Extra biogas productie en reductie van broeikasgas emissies

In conventionele fosfaat precipitatie processen voor vergist slib wordt de pH verhoogt door dosering van chemicaliën of door beluchting waardoor CO₂ wordt gestript. Door de beluchting wordt niet alleen het CO₂ gestript maar wordt ook het methaan uit het vergiste slib in de atmosfeer gebracht. Door ELOVAC®-P slibontgassing wordt niet alleen de pH verhoogd door extractie van CO₂, maar ook vindt er een verdunning van het geëxtraheerde biogas plaats met lucht. Er vindt geen emissie van methaan naar de atmosfeer plaats. Het extra, uit het slib onttrokken, biogas kan gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit. Netto is het ELOVAC-P systeem energie positief.

Verbeteren kwaliteit ontwaterde slibkoek.

The quality of biosolids produces at the plant as a fertiliser for agricultural and land cultivation improves with ELOVAC®-P because the miniscule struvite crystals remain in the dewatered cake.

Werkingspricipe

  1. Slib wordt continu gevoed aan de ontgassingsreactor.
  2. Een vacuüm pomp extraheert het methaan en CO2 uit het vergiste slib en verhoogt de pH in de reactor. Het extra onttrokken biogas maakt een energie positieve bedrijfsvoering mogelijk terwijl de broeikasgas emissie wordt verminderd.
  3. MgCl2 wordt aan het reactorvat toegevoegd. Door de verhoogde pH vindt gecontroleerde struviet precipitatie plaats zonder aangroei van struvietdeeltjes. De verblijftijd in de reactor is ca. 10 minuten.
  4. Continue afvoer van ontgast slib naar de ontwatering met daarin het geprecipiteerde fosfaat in struviet vorm

ELOVAC®-P-voetafdruk in relatie tot de vergister

ELOVAC®-P - scalable fit for your requirements

Lees wat onze opdrachtgevers zeggen

Citaat van de heer Hüer, management, RWZI Lingen:

‘vóórde implementatie van ELOVAC®-P hadden we struviet aanslag in onze leidingen en centrifuge. Met de implementatie van ELOVAC®-P, hebben we niet alleen dit operationele probleem opgelost en bespaart op onderhoudskosten, maar ook de slibverwerkingskosten en polymeer kosten verlaagd’.

Aanvullende Technologie

Any Questions? Get advice for free from our experts

Tel 3 en 8 bij elkaar op.

Stel uw vraag hieronder. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

* verplicht veld

Essentiële gegevens voor een ELOVAC®-P evaluatie:

Is hygiëne van het vergiste slib vereist in uw project
Data Privacy Verklaring*

Contact us

Maria Dittmann
Jahnstraße 36
88214 Ravensburg
Tel. +49 751 359785-14