Certificaten

ISO9001:2015

ELIQUO Water & Energy B.V. hanteert een bedrijfsvoering systeem, dat gecertificeerd is volgens de norm NEN-EN-ISO9001:2015. Het gehanteerde systeem heeft tot doel alle bedrijfsprocessen systematisch te beheersen en controleren, zodat de kwaliteit van de geleverde producten en diensten wordt gewaarborgd. 

ISO14001:2015

ELIQUO Water & Energy hanteert een milieumanagement systeem, dat gecertificeerd is volgens de norm NEN-EN-ISO14001:2015. Dit systeem vraagt de medewerkers van ELIQUO zich continue bewust te zijn van onze invloed op het milieu en om negatieve impact zoveel mogelijk proberen terug te dringen. Dit wordt gedaan door met milieuaspecten rekening te houden tijdens de diverse fases van een project, zoals ontwikkeling, ontwerp, inkoop en uitvoering. ELIQUO Water & Energy zal zoveel mogelijk materialen hergebruiken en afval beperken en op een verantwoorde wijze afval gescheiden verzamelen en afvoeren.

VCA**

ELIQUO Water & Energy hanteert een bedrijfsvoering systeem die, voor wat betreft de Arbo – en Mileuwet, voldoet aan de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA**). Naast dit bedrijfscertificaat, zijn alle medewerkers van ELIQUO Water & Energy VCA-Vol gecertificeerd.

CO2 - Prestatieladder

Ons behaalde certificaat 'CO2 Prestatieladder - niveau 5' laat zien dat ELIQUO Water & Energy duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.

Het CO2 prestatieladdertraject zorgt ervoor dat, naast het creëren van bewustzijn bij medewerkers, met gerichte doelstellingen en maatregelen gewerkt kan worden aan het verlagen van de geproduceerde CO2 uitstoot door Eliquo Water & Energy.

Meer informatie over de CO2 Prestatieladder is te vinden op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Klik hier om naar de website van SKAO te gaan.

3.A.1 Footprint

3.B.1 Reductiedoelstellingen

3.C.1 Transparantie

3.D.1 Participatie

Safety Culture Ladder

ELIQUO Water & Energy is gecertificeerd voor trede 3 van de Safety Culture Ladder.

De uitvoering van onze werkzaamheden, met name de fysieke werkzaamheden op tal van bouwplaatsen, gaat niet zonder aanzienlijke veiligheidsrisico's. Ons doel is het aantal incidenten terug te dringen en te streven naar een “goal zero” voor incidenten met verzuim, schade en letsel tot gevolg. Bij ELIQUO doen wij dit door de tijd te nemen voor veiligheid en hierdoor tijdig in te spelen op onveilige situaties.

Om dit doel na te streven, is het van groot belang dat er op alle niveaus binnen onze organisatie sprake is van hetzelfde veiligheidsbewustzijn. Deze bewustwording draagt bij aan de persoonlijke veiligheid van onze eigen medewerkers, onderaannemers en leveranciers. De Safety Culture Ladder wordt dan ook gebruikt om in de hele keten samen ‘veilig werken’ te realiseren en hier open en transparant over te communiceren.

De medewerkers van ELIQUO Water & Energy hebben zich met elkaar geconformeerd aan onderstaande veiligheidsprincipes: