Controlled Struvite Precipitation (CSP)

Struvietverwijdering uit sliblijn

Voorheen werd er bij de fosfaatverwijdering uit rioolwater veelal een chemische methode toegepast waarbij metaalzouten werden gedoseerd. Deze methode maakt steeds meer plaats voor een proces waarbij op biologische wijze fosfaat wordt verwijderd. De effecten van biologische fosfaatverwijdering op het slibbedrijf van de rioolwaterzuivering kunnen echter aanzienlijk zijn:

  • Ongewenste struvietvorming in leidingwerk, buffers, pompen en ontwateringsapparatuur leidt tot mechanische blokkades die uitval van apparatuur en machines veroorzaken;
  • De ontwaterbaarheid van de zuiveringsslibben neemt af waarbij veelal een stijgend PE gebruik plaatsvindt;
  • De waterlijn van de RWZI wordt biologische hoger belast omdat het fosfaat nu sterk geconcentreerd via het rejectiewater van de slibontwatering geloosd wordt op de waterlijn.

Bij anaerobe vergisting van zuiveringsslib komen de in het slib opgeslagen polyfosfaten deels vrij in de vorm van ortho-fosfaat. Concentraties tussen de 150 en 800 mg/l PO4 na anaerobe vergisting zijn daarbij niet ongewoon. Hoge concentraties ortho-fosfaat in combinatie met variaties in pH leiden makkelijk tot kristallisatie en dus hinderlijke struvietvorming. Daarnaast heeft fosfaat een sterk waterbindend vermogen en zal wanneer zich dit in belangrijke mate in het zuiveringsslib bevindt het ontwateren bemoeilijken.

Het principe

Op de RWZI Amsterdam-West heeft ELIQUO AirPrex® toegepast waarmee kristallisatie van struviet in een gecontroleerde procesomgeving plaats vindt. Dit proces wordt toegepast in de uitgegist slibstroom, voor de ontwatering. Door het inblazen van lucht wordt er CO2 uitgestript en daalt de pH. De toevoeging van magnesiumchloride zorgt er vervolgens voor dat het struviet geformeerd wordt en gecontroleerd wordt afgevangen in de conus van de reactor. Nadat het in de reactor gevormde struviet is gewassen ontstaat er een Magnesium – Ammonium – Fosfaat product (M-A-P) dat een goede potentie heeft om ingezet te worden voor de productie van kunstmest.

ELIQUO heeft de grootste AirPrex® installatie in de wereld op de RWZI Amsterdam-West gerealiseerd.

Op het AirPrex® proces rust een pattent van de Berliner Wasserbetriebe en heeft cnp-Technology Water and Biosolids GmbH de exclusieve rechten voor het vermarkten van deze technologie.